فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش هشتم: شرافت کارکردن

1267. آهسته و پیوسته

قلیل تدوم علیه، أرجی من کثیر مملول منه
کار کمی که پیوسته باشد، بهتر از کار زیادی است که خسته کننده باشد. (1262)

1268. دوگونگی کار مردم دنیا

الناس فی الدنیا عاملان: عامل عمل فی الدنیا، قد شغلته دنیاه عن آخرته، یخشی علی من یخلفه الفقر، و یأمنه علی نفسه، فیفنی عمره فی منفعة غیره. و عامل عمل فی الدنیا لما بعدها، فجاءه الذی له من الدنیا بغیر عمل فأحرز الحظین معا، و ملک الدارین جمیعا، فأصبح وجیها عند الله، لا یسأل الله حاجة فیمنعه .
مردم در کارهای این دنیا بر دو نوع اند: یکی آن که عمل در دنیا برای دنیا انجام می دهد. دنیا او را از آخرت مشغول می سازد و او از فقر کسانی که پس از وی به جا می مانند (مثل اولاد) می ترسد. در عین حال بیمی از فقر برای خود ندارد. او عمر خود را در راه منفعت دیگری سپری می کند.
دیگری آن که در این دنیا عمل برای پس از این دنیا (ابدیت) انجام می دهد، پس آنچه نصیب او از دنیا بود نیاز به کوشش به سراغ او می آید، در نتیجه هم نصیب دنیا را می برد و هم نصیب آخرت را و هر دو سرای (فانی و باقی) را با هم به دست می آورد و در نتیجه در نزد خدا شریف و صاحب امتیاز می گردد و حاجتی را از خدا مسألت نمی کند که خداوند آن را به وی عطا نفرماید. (1263)