فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1266. حمد و سپاس خدا را سزاست!

الحمدلله المعروف من غیر رؤیة، و الخالق من غیر منصبة. خلق الخلائق بقدرته، و استعبد الارباب بعزته، و ساد العظماء بجوده .
حمد و سپاس خدا را که بی آن که دیده شود، شناخته شده و بدون رنج و زحمت آفریننده است، موجودات را به قدرت خویش بیافرید و خداوندگاران را با عزت و اقتدار خویش به بندگی گرفت و با جود و بخشندگی خود بر بزرگان سروری یافت. (1261)

بخش هشتم: شرافت کارکردن

1267. آهسته و پیوسته

قلیل تدوم علیه، أرجی من کثیر مملول منه
کار کمی که پیوسته باشد، بهتر از کار زیادی است که خسته کننده باشد. (1262)