فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1261. درددل امیرالمؤمنین (ع) با خدا

اللهم انا نشکو الیک غیبة نبینا، و کثرة عدونا، و تشتت أهوائنا
خداوندا! به تو از غیبت پیامبرمان و فراوانی دشمنان و پراکندگی خواسته هایمان شکایت می کنیم. (1256)

1262. طلب بخشش

اللهم اغفرلی ما تقربت به الیک بلسانی، ثم خالفه قلبی
بارالها! بر من ببخشا آن چه را که به وسیله زبانم بر تو تقرب جستم، سپس قلبم یا کاری که بر زبانم کرده بود مخالفت نمود. (1257)

1263. راهنمایی خواستن علی (ع) از خداوند

اللهم ان فههت عن مسألتی، أو عمیت عن طلبتی، فدلنی علی مصالحی، و خذ بقلبی الی مراشدی، فلیس ذلک بنکر من هدایاتک، و لا ببدع من کفایاتک .
خداوندا! اگر از سؤال کردن خود ناتوان باشم یا راه پرسیدن را ندانم، مرا به مصالح خویشتنم راهنمایی و دلم را به سوی موارد رشدم بگردان، این الطاف از هدایت های تو ناشناخته نیست و از کفایت هایی که برای مخلوقات می نمایی شگفت انگیز نمی باشد. (1258)