فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1256. پناه بر خدا از انحراف

اللهم انا نعوذ بک أن نذهب عن قولک، أو أن نفتتن عن دینک
بارخدایا! به تو پناه می بریم که از گفتارت روی گردانیم، یا از دینت منحرف شویم. (1251)

1257. نیانیش حضرت علی (ع)

اللهم انی اعوذ بک أن أفتقر فی غناک، أو أضل فی هداک، أو أضام فی سلطانک، أو أضطهد و الامر لک !
بارخدایا! به تو پناه می برم از این که با وجود توانگری تو، من تهیدست باشم، یا با وجود هدایتگری،، در گمراهی به سر برم، یا با آن که قدرت و پادشاهی از آن توست، به من ستم شود، یا با آن که زمام اختیار امور در دست توست، من مقهور و خوار گردم. (1252)

1258. پناه به خدا

اللهم انی اعوذ بک من أن تحسن فی لامعة العیون علانیتی، و تقبح فیما أبطن لک سریرتی، محافظا علی ریاء الناس من نفسی بجمیع ما أنت مطلع علیه منی، فأبدی للناس حسن ظاهری، و أفضی الیک بسوء عملی، تقربا الی عبادک و تباعدا من مرضاتک .
خداوندا! به تو پناه می برم از این که ظاهرم را در چشم های مردم نیکو جلوه دهی و باطنم را در پیشگاهت زشت سازی، و به وسیله اعمالی که تو از آنها خوب آگاهی داری، خوش بینی و احترامات مردم را برای خود محافظت کنم و ظاهر خوبم را برای مردم آشکار نموده و اعمال بدم را فقط تو بدانی، تا به بندگانت نزدیک و از رضای تو دور گردم. (1253)