فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1249. نیازمندتر به دعا

ماالمبتلی الذی قد اشتد به البلاء، بأحوج الی الدع من العافی الذی لا یأمن البلاء !
کسی که از بلا رسته است چون از بلا ایمن نیست از بلا رسیده ای که گرفتار درد و رنج است به دعا نیازمندتر است. (1244)

1250. دفع بلا با دعا

ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء
امواج بلا را با دعا بازپس رانید. (1245)

1251. اخلاص در سؤال

(قال لابنه الحسن علیه السلام): و أخلص فی المسألة لربک: فان بیده العطاء و الحرمان .
(به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود): در سؤال (حاجت) از پروردگارت اخلاص داشته باش؛ زیرا بخشش و محروم ساختن در دست اوست. (1246)