فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1248. گشایش در دعا

ما کان الله لیفتح علی عبد باب الشکر و یغلق عنه باب الزیادة، و لا لیفتح علی عبد باب الدعاء و یغلق عنه باب الاجابة .
چنین نیست که خداوند، باب شکر را بر بنده ای بگشاید و در فراوانی را بر او ببندد و چنین هم نیست که باب دعا را بر کسی بگشاید، اما در اجابت را به رویش ببندد. (1243)

1249. نیازمندتر به دعا

ماالمبتلی الذی قد اشتد به البلاء، بأحوج الی الدع من العافی الذی لا یأمن البلاء !
کسی که از بلا رسته است چون از بلا ایمن نیست از بلا رسیده ای که گرفتار درد و رنج است به دعا نیازمندتر است. (1244)

1250. دفع بلا با دعا

ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء
امواج بلا را با دعا بازپس رانید. (1245)