فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1241. از رحمت خدا نومید مباش!

عجبت لمن یقنط و معه الاستغفار
در شگفتم از آن که از (رحمت خدا) نومید است، در حالی که استغفار به همراه دارد. (1236)

بخش پنجم: ذکر

1242. کلید یاد خدا

الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره، و سببا المزید من فضله، و ذلیلا علی آلائه و عظمته .
ستایش از آن خداست. ستایش از آن خدایی است که ستایش را کلید یاد خود و مایه فزونی فضل و نعمتش و رهنمای نعمت ها و عظمت خویش قرار داد. (1237)