فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1239. امان آمرزش

کان فی الارض أمانان من عذاب الله، و قد رفع أحدهما، فدونکم الاخر فتمسکوا به: أما الامان الذی رفع فهو رسول الله صلی الله علیه و آله، و أما الامان الباقی فالاستغفار: قال الله تعالی: (و ما کان الله لیعذبهم و أنت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون)
در زمین دو امان از کیفر الهی بود که یکی برداشته شد و دیگری با شماست پس چنگ زنید. اما امانی که برداشته شد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود و آن که مانده آمرزش است که خداوند فرمود: و خداوند ایشان را کیفر نکرد در حالی که تو در میانشان بودی و ایشان را کیفر نفرماید در حالی که آمرزش می خواهند. (1234)

1240. باز بودن در توبه

من أعطی التوبة لم یحرم القبول، و من أعطی الاستغفار لم یحرم المغفرة .
هر آن کس که توبه کند از پذیرفته شدن آن ناامید نشود و آن کس که از خدای آمرزش طلبد از بخشایش حق نومید نگردد. (1235)

1241. از رحمت خدا نومید مباش!

عجبت لمن یقنط و معه الاستغفار
در شگفتم از آن که از (رحمت خدا) نومید است، در حالی که استغفار به همراه دارد. (1236)