فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1225. شفیع نافع

لا شفیع أنجح من التوبة.
هیچ شفیعی رهاننده تر از توبه نیست. (1220)

1226. حسن توبه

لا خیر فی الدنیا لرجلین: رجل أذنب ذنوبا فهو یتدارکها بالتوبة، و رجل یسارع فی الخیرات .
در دنیا جز دو کس را خبری نبود: یکی آن که گناهی کند و با توبه جبران نماید و دیگر کسی که در کارهای خوب شتاب ورزد.(1221)

1227. تأخیر در توبه

کل معاجل یسأل الانظار، و کل مؤجل یتعلل بالتسویف .
هر کس که مهلتش به سرآید (برای جبران گذشته) مهلتی می طلبد و به هر کس که مهلتی داده شود و در انجام کار امروز و فردا می کند.(1222)