فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1224. سکوت بهتر از سخن نابه جا

تلافیک ما فرط من صمتک أیسر من ادراک مافات من منطقک، و حفظ ما فی الوعاء بشد الوکاء .
تدارک خطایی که از سکوت تو به وجود آمده است، آسان تر است از جبران آنچه که از سخنت فوت شده است و حفظ آنچه که در ظرف است با بستن بندهایش. (1219)

1225. شفیع نافع

لا شفیع أنجح من التوبة.
هیچ شفیعی رهاننده تر از توبه نیست. (1220)

1226. حسن توبه

لا خیر فی الدنیا لرجلین: رجل أذنب ذنوبا فهو یتدارکها بالتوبة، و رجل یسارع فی الخیرات .
در دنیا جز دو کس را خبری نبود: یکی آن که گناهی کند و با توبه جبران نماید و دیگر کسی که در کارهای خوب شتاب ورزد.(1221)