فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1221. قبولی توبه در هر زمان

فتح لک باب المتاب، و باب الاستعتاب، فاذا نادیته سمع نداک .
خدای متعال در توبه و بازگشت و خشنودی خویش را برای تو گشوده است،