فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1220. گریه بر گناهان

طوبی لمن لزم بیته، و أکل قوته و اشتغل بطاعة ربه، و بکی علی خطیئته، فکان من نفسه فی شغل، و الناس منه فی راحة! .
خوشا به حال کسی که پایبند خانه خود شود و غذای خود را بخورد و به اطاعت پروردگارش مشغول و بر گناهان خویش گریه کند، پس اوست که به کار خود مشغول، و مردم از او در آسایش اند. (1215)

1221. قبولی توبه در هر زمان

فتح لک باب المتاب، و باب الاستعتاب، فاذا نادیته سمع نداک .
خدای متعال در توبه و بازگشت و خشنودی خویش را برای تو گشوده است، پس هر وقت او را بخوانی ندایت را می شنود. (1216)

1222. آسان تر از توبه

ترک الذنب اهوان من طلب التوبة .
گناه نکردن، آسان تر است از طلب قبول توبه. (1217)