فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1211. تطبیق امور با قرآن

کونوا من حرثته و أتباعه، و استدلوه علی ربکم، و استنصحوه علی أنفسکم، و اتهموا علیه آراء کم، و استغشوا فیه أهواء کم .
شما از کشت کنندگان و پیروان آن بوده و آن را راهنمای خویش به سوی پروردگارتان قرار دهید و از آن پند گیرید و افکاری که برخلاف قرآن دارید متهم سازید و خواهش هایی را که مخالف آن است خائن بدانید. (1206)

1212. موجبات عصمت

علیکم بکتاب الله، (فانه الحبل المتین)... و العصمة للمتمسک .
بر شما باد به کتاب خدا؛ زیرا که آن ریسمان محکم است... و مایه حفظ کسی که بدان چنگ زند. (1207)

1213. نور معنوی

جاء هم بتصدیق الذی بین یدیه، و النور المقتدی به. ذلک القرآن .
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به سوی مردم آمد با تصدیق و اعتراف آن چه در دست داشت و با نوری معنوی که باید از آن پیروی کنند و آن قرآن است. (1208)