فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1210. جامعیت قرآن

... کتاب ربکم فیکم. مبینا حلاله و حرامه، و فرائضه و فضائله، و ناسخه و منسوخه، و رخصه و عزائمه، و خاصه و عامه و عبره و أمثاله، و مرسله و محدوده، و محکمه و متشابهه .
کتاب پروردگار شما در میان شماست، حلال و حرام ان آشکر، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ، مباح و ممنوع، خاص و عام، پندها و مثل ها، مطلق و محدودها و محکمات و متشابهات آن، همه معلوم است. (1205)

1211. تطبیق امور با قرآن

کونوا من حرثته و أتباعه، و استدلوه علی ربکم، و استنصحوه علی أنفسکم، و اتهموا علیه آراء کم، و استغشوا فیه أهواء کم .
شما از کشت کنندگان و پیروان آن بوده و آن را راهنمای خویش به سوی پروردگارتان قرار دهید و از آن پند گیرید و افکاری که برخلاف قرآن دارید متهم سازید و خواهش هایی را که مخالف آن است خائن بدانید. (1206)

1212. موجبات عصمت

علیکم بکتاب الله، (فانه الحبل المتین)... و العصمة للمتمسک .
بر شما باد به کتاب خدا؛ زیرا که آن ریسمان محکم است... و مایه حفظ کسی که بدان چنگ زند. (1207)