فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1198. ثروتی که بی آن توانگری نباشد!

اعلموا! أنه لیس علی أحد بعد القرآن من فاقة. و لا لاحد قبل القرآن من غنی، فاستشفوه من أدوائکم، و استعینوا به علی لاوائکم .
بدانید! برای هیچ کس پس از فراگیری قرآن و عمل به آن نیازی نباشد و برای هیچ احدی بدون قران، بی نیازی امکان ندارد، برای دردهای خود از قرآن شفا بطبید و در مشقت ها از آن یاری بخواهید. (1193)

1199. زینت دل

طوبی للزاهدین فی الدنیا، الراغبین فی الاخرة أولئک قوم اتخذوا الارض بساطاً، و ترابها فراشا، و ماءها طیبا، و القران شعارا، و الدعاء دثاراً ثم قرضوا الدنیا علی منهاج المسیح .
خوشا به حال زاهدین در دنیا و متوجهین و راغبین به آخرت، آن ها گروهی هستند که زمین را بساط و خاک را فرش و آب را شربت گوارا و قران را جامه زیرین (روش خویش و زینت دل) و دعا را جامه رو (مانع حوادث) قرار داده اند. پس به طریقه و روش حضرت مسیح علیه السلام دنیا را از خود جدا کردند. (1194)

1200. دژ استوار الهی

کتاب الله بین اظهرکم، ناطق لا یعیا لسانه، و بیت لا تهدم أرکانه، و عز لا تهزم أعوانه .
کتاب خدا در میان شما سخنگویی است که هرگز زبانش (از گفتن حق) خسته نمی شود و خانه ای است که هیچ گاه پایه های آن درهم نمی ریزد و نیرومندی است که یارانش شکست نمی خورند (1195)