فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1194. پرهیز از تفسیر به رأی

من کتاب له ألی معاویة -: فعدوت علی الدنیا بتأویل القرآن .
امام علیه السلام در نامه خود به معاویه چنین نوشت: تو با تغییر و تفسیر قرآن (مطابق میل خود) در جستجوی دنیا هستی. (1189)

1195. نیاز به مفسر

هذا القرآن أنما هو خط مستور بین الدفتین، لا ینطق بلسان، و لا بد له من ترجمان .
این قرآن خطی است نوشته شده میان دو جمله که به زبان سخن نمی گوید و ترجمان و مفسری می خواهد. (1190)

1196. ترتیل

أما الیل فصافون أقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. یحزنون به أنفسهم و یستثیرون به دواء دائهم .
متقین کسانی اند که شب هنگام راست بر پا می ایستند و اجزای قرآن را به بهترین وجه تلاوت می نمایند. نفوس خود را با آیات قرآنی اندوهگین می سازند و دوای درد خود را با آن کتاب الهی تحصیل می نمایند. (1191)