فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1193. حق تلاوت

أوه علی أخوانی الذین تلوا القران فأحکموه، و تدبروا الفرض فأقاموه، أحیوا السنة و أماتوا البدعة. دعوا للجهاد فأجابوا، و وثقوا بالقائد فاتبعوه .
آه! افسوس بر آن برادرانم که قرآن را تلاوت کردند و در عمل به آن استقامت ورزیدند و در تکالیف اندیشیدند و آن ها را انجام دادند، سنت را احیا کردند و بدعت را نابود ساختند. دعوت به جهاد شدند، آن را اجابت کردند و به فرماندهشان اطمینان پیدا کردند و از او پیروی نمودند. (1188)

1194. پرهیز از تفسیر به رأی

من کتاب له ألی معاویة -: فعدوت علی الدنیا بتأویل القرآن .
امام علیه السلام در نامه خود به معاویه چنین نوشت: تو با تغییر و تفسیر قرآن (مطابق میل خود) در جستجوی دنیا هستی. (1189)

1195. نیاز به مفسر

هذا القرآن أنما هو خط مستور بین الدفتین، لا ینطق بلسان، و لا بد له من ترجمان .
این قرآن خطی است نوشته شده میان دو جمله که به زبان سخن نمی گوید و ترجمان و مفسری می خواهد. (1190)