فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1189. نزول قرآن و فغان شیطان

أری نور الوحی و الرسالة، و أشم ریح النبوة، و لقد سمعت رنة الشیطان حین نزل الوحی علیه صلی الله علیه و آله .
من نور وحی و رسالت را می بینم و شمیم نبوت را می بویم، من آن گاه که وحی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد، فغان شیطان را شنیدم. (1184)

1190. عدم اختلاف در قرآن

الله سبحانه یقول: ما فرطنا فی الکتاب من شی ء و فیه تبیان لکل شی ء و ذکر أن الکتاب یصدق بعضه بعضا و أنه لا اختلاف فیه فقال سبحانه: و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً .
خدای سبحان می فرماید: ما در این کتاب هیچ چیز را فرونگذاشتیم و در ان بیان همه چیز آمده است و یادآؤر شده که آیات قرآن یکدیگر را تصدیق می کنند و اختلاف و ناهمخوانی در آن وجود ندارد. خدای سبحان فرموده است: اگر از ناحیه غیر خدا بود، هر آینه در آن اختلاف زیادی می یافتند. (1185)

1191. حق مردم بر اهل بیت و پیامبر

لکم علینا العمل بکتاب الله تعالی و سیرة رسول الله صلی الله علیه و آله و القیم بحقه و النعش لسنته .
حق شما بر ما این است که به کتاب خدا و روش پیامبر صلی الله علیه و آله عمل کنیم و به حق او قیام کرده و احکام او را چون درفشی بر پا نگهداریم. (1186)