فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1181. همراهی علی (ع) با قرآن

أن الکتاب لمعی، ما فارقته مذ صحبته .
همیشه کتاب خدا با من است، از زمانی که همراه آن بوده ام، هیچگاه جدانشده ام. (1176)

1182. عقاب استهزاء قرآن

من قرأ القرآن فمات، فدخل النار فهو ممن کان یتخذ آیات الله هزواً .
کسی که قرآن خوانده سپس از دنیا رفته، وارد جهنم شود، او از کسانی است که آیات خدا را به تمسخر و استهزاء گرفته است. (1177)

1183. ظاهری شگفت، باطنی عمیق

أن القرآن ظاهرة أنیق، و باطنه عمیق، لا تفنی عجائبه، و لا تنقضی غرائبه، و لا تکشف الظلمات الا به .
قرآن دارای ظاهری شگفت انگیز و باطنی عمیق است. مطالب شگفت انگیز آن پایان ناپذیر و عجایب آن کهنه ناشدنی است و تاریکی های جهالت جز با آن بر طرف نخواهد شد. (1178)