فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1177. شافع پذیرفته شده

اعلموا! أنه شافع مشفع و قائل مصدق، و أنه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فیه، و من محل به القرآن یوم القیامة صدق علیه .
بدانید! قرآن شفاعت کننده ای است پذیرفته شده، گوینده ای است تصدیق شده، کسی را که قرآن در قیامت شفاعت کند، پذیرفته است و هر کس را که قرآن از او بدگویی کند، گواهی اش بر ضد او قبول است. (1172)

1178. ثروت در پناه قرآن

اعلموا انه لیس بر احدی بعد از قرآن حاجت و نیازی، و نه احدی را پیش از قرآن از دولتی .(1173)

1179. قران در قیامت

ینادی مناد قوم القیامة: (الا أن کل حارث مبتلی فی حرثه و عاقبة عمله، غیر حرثُة القرآن) فکونوا من حرثته و أتباعه و استدلوه علی ربکم و استنصحوه علی أنفسکم، و اتهموا علیه أراء کم، واستغشوا فیه أهواء کم .
در روز قیامت فریادگری ندا دهد. اگاه باشید! امروز هر کس گرفتار بذری است که افشانده و گرفتار عاقبت کاری است که انجام داده، مگر کسی که بذر قرآن و پیروان آن باشید. با قرآن خدا را بشناسد و خود را با آن نصیحت کنید و هرگاه نظر شما با قرآن مخالف شد، رأی خود را متهم کنید و خواسته های خویش را در برابر قرآن نادرست بشمارید. (1174)