فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

برای دردهایتان از قرآن شفا طلب کنید و برای مشکلاتتان از آن کمک بگیرید؛ زیرا در قرآن شفای بزرگ ترین دردهاست، درد کفر، نفاق و گمراهی.(1171)

1177. شافع پذیرفته شده

اعلموا! أنه شافع مشفع و قائل مصدق، و أنه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فیه، و من محل به القرآن یوم القیامة صدق علیه .
بدانید! قرآن شفاعت کننده ای است پذیرفته شده، گوینده ای است تصدیق شده، کسی را که قرآن در قیامت شفاعت کند، پذیرفته است و هر کس را که قرآن از او بدگویی کند، گواهی اش بر ضد او قبول است. (1172)

1178. ثروت در پناه قرآن

اعلموا انه لیس بر احدی بعد از قرآن حاجت و نیازی، و نه احدی را پیش از قرآن از دولتی .(1173)