فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1175. هادی بدون گمراهی

واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذی لا یغش، و الهادی الذی لایضل و المحدث الذی لا یکذب .
بدانید که این قرآن خیر خواهی است که خیانت نمی کند، هدایت کننده ای است که گمراه نمی سازد، و محدثی است که دروغ نمی گوید. (1170)

1176. دوای دردها

استشفوه من أدوائکم، و استعینوا به علی لاوائکم فان فیه شفاء من أکبر الداء و هو الکفر و النفاق، و الغی و الضلال .

برای دردهایتان از قرآن شفا طلب کنید و برای مشکلاتتان از آن کمک بگیرید؛ زیرا در قرآن شفای بزرگ ترین دردهاست، درد کفر، نفاق و گمراهی.(1171)