فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1167. چنگ به ریسمان خداوندی

کتب علیه السلام الی الحارث الهمدانی: تمسک بحبل القران و استنصحة، و اجل حلاله، و حرم حرامه .
امام علیه السلام در نامه ای به حارث همدانی نوشته است: به ریسمان قرآن چنگ بزن و از آن پند بگیر، حلالش را حلال شمر و حرامش را حرام (1162)

1168. عمل به قرآن

الله الله فی القران، لا یسبقکم بالعمل به غیر کم .
قسم به خدا، درباره قرآن مبادا دیگران در عمل به آن بر شما پیش گیرند. (1163)

1169. حکم زندگانی

فی القرآن نباء ما قبلکم، و خبر ما بعد کم، و حکم ما بینکم .
در قرآن است آنچه سرگذشت پیشینیان بوده و اخبار و حوادث آیندگان خواهد بود و بیان حکم میان شما در زندگانی است. (1164)