فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1166. همنشینی با قرآن

ما جالس هذا القرآن احد الاقام عنه بزیادةُ او نقصان: زیادة فی هدی، أو نقصان من عمی .
هیچ کس با این قران همنشین نشد مگر این که زیادت یا نقصانی نصیب او ساخت افزایش در هدایت کاهش از نابینایی (1161)

1167. چنگ به ریسمان خداوندی

کتب علیه السلام الی الحارث الهمدانی: تمسک بحبل القران و استنصحة، و اجل حلاله، و حرم حرامه .
امام علیه السلام در نامه ای به حارث همدانی نوشته است: به ریسمان قرآن چنگ بزن و از آن پند بگیر، حلالش را حلال شمر و حرامش را حرام (1162)

1168. عمل به قرآن

الله الله فی القران، لا یسبقکم بالعمل به غیر کم .
قسم به خدا، درباره قرآن مبادا دیگران در عمل به آن بر شما پیش گیرند. (1163)