فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1165. ریسمان محکم الهی

علیکم بکتاب الله، فانه الحبل المتین، و النور المبین، و الشفاء النافع، و الری الناقع، و العصمة للمتمسک، و النجاة للمتعلق .
تمسک کنید به کتاب خداوندی؛ زیرا این کتاب طنابی است محکم و نوری است آشکار و شفایی است سودمند و سیراب کننده ای است برطرف کننده تشنگی و نجات برای کسی است که به آن در آویزد. (1160)

1166. همنشینی با قرآن

ما جالس هذا القرآن احد الاقام عنه بزیادةُ او نقصان: زیادة فی هدی، أو نقصان من عمی .
هیچ کس با این قران همنشین نشد مگر این که زیادت یا نقصانی نصیب او ساخت افزایش در هدایت کاهش از نابینایی (1161)

1167. چنگ به ریسمان خداوندی

کتب علیه السلام الی الحارث الهمدانی: تمسک بحبل القران و استنصحة، و اجل حلاله، و حرم حرامه .
امام علیه السلام در نامه ای به حارث همدانی نوشته است: به ریسمان قرآن چنگ بزن و از آن پند بگیر، حلالش را حلال شمر و حرامش را حرام (1162)