فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1163. وسیله راه یابی

أن لکم علما فاهتدوا بعلمکم .
حتمی است که برای شما نشانه ای است با آن نشانه هدایت شوید! (1158)

1164. بهار دل

أن الله سبحانه لم یعظ أحدا بمثل هذا القران فانه حبل الله المتین، و سببه الامین، و فیه ربیع القلب، و ینابیع العلم، و ما للقلب جلاء غیره .
خدای سبحان هیچ کس را به چیزی چون قرآن اندرز نداده است، زیرا آن ریسمان استوار خداست و واسطه امین و درستکار اوست. در قران بهار دل است و چشمه های دانش و برای دل جز آن صیقلی وجود ندارد. (1159)

1165. ریسمان محکم الهی

علیکم بکتاب الله، فانه الحبل المتین، و النور المبین، و الشفاء النافع، و الری الناقع، و العصمة للمتمسک، و النجاة للمتعلق .
تمسک کنید به کتاب خداوندی؛ زیرا این کتاب طنابی است محکم و نوری است آشکار و شفایی است سودمند و سیراب کننده ای است برطرف کننده تشنگی و نجات برای کسی است که به آن در آویزد. (1160)