فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1161. بر طرف کننده تاریکی

لا تکشف الظلمات ألا به.
تاریکی های نادانی و جهل جز به وسیله آن (قرآن) رفع نشود. (1156)

1162. شفیعی مقبول

اعلموا! انه (القرآن) شافع مشفع، و قائل مصدق .
آگاه باشید! قرآن شفاعت کننده ای است که شفاعتش پذیرفته و گوینده ای است که سخنش تصدیق شد0. (1157)

1163. وسیله راه یابی

أن لکم علما فاهتدوا بعلمکم .
حتمی است که برای شما نشانه ای است با آن نشانه هدایت شوید! (1158)