فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1160. تکامل دین در قرآن

أنزل علیک الکتاب تبیانا لک شی ء و عمر فیکم نبیة ازمانا، حتی أکمل له و لکم - فیما أنزل من کتابه - دینه الذی رضی لنفسه .
کتاب قرآن را که در آن هر چیزی توضیح داده شده است برای شما فرو فرستاده و پیامبرش را مدتی در میان شما زنده نگه داشت تا دین خویش را که در کتابش آورده است و مورد پسند و خشنودی اوست برای او و شما کامل کرد. (1155)

1161. بر طرف کننده تاریکی

لا تکشف الظلمات ألا به.
تاریکی های نادانی و جهل جز به وسیله آن (قرآن) رفع نشود. (1156)

1162. شفیعی مقبول

اعلموا! انه (القرآن) شافع مشفع، و قائل مصدق .
آگاه باشید! قرآن شفاعت کننده ای است که شفاعتش پذیرفته و گوینده ای است که سخنش تصدیق شد0. (1157)