فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1159. هدایت به طریقه ای محکم

أیها الناس! أنه من استنصح الله وفق، و من اتخذ قوله دلیلا هدی (للتی هی أقوم) .
ای مردم! کسی که از خدا پند و خیر خویش را مسألت نماید، موفق گردد و هر کس که کلام خدا را برای خود راهنما اتخاذ کند به آن طریقه ای که محکم تر و راست تر است هدایت شود. (1154)

1160. تکامل دین در قرآن

أنزل علیک الکتاب تبیانا لک شی ء و عمر فیکم نبیة ازمانا، حتی أکمل له و لکم - فیما أنزل من کتابه - دینه الذی رضی لنفسه .
کتاب قرآن را که در آن هر چیزی توضیح داده شده است برای شما فرو فرستاده و پیامبرش را مدتی در میان شما زنده نگه داشت تا دین خویش را که در کتابش آورده است و مورد پسند و خشنودی اوست برای او و شما کامل کرد. (1155)

1161. بر طرف کننده تاریکی

لا تکشف الظلمات ألا به.
تاریکی های نادانی و جهل جز به وسیله آن (قرآن) رفع نشود. (1156)