فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش سوم: قرآن

1156. اخبار موجود در قرآن

ألا أن فیه علم ما یاتی، و الحدیث عن الماضی، و دواء دائکم، و نظم ما بینکم .
آگاه باشید! در این کتاب الهی است علم هر آنچه که خواهد آمد و حدیث هر آنچه که گذشته است و دوای درد شما و نظم آنچه که در میان شما باید باشد. (1151)

1157. شفاعت قرآن

من شفع له القران یوم القیامة شفع فیه، و من محل به القران یوم القیامة صدق علیه .
کسی را که قران در قیامت شفاعت کند، شفاعتش قبول شود و کسی که قرآن از او شکایت نماید، شکایتش پذیرفته می شود. (1152)