فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1154. مستحبات مضر

لا قربة بالنوافل اذ اضرت بالفرائض .
با آن عبادات مستحب که به واجبات ضرر می زند، نمی توان به خدا نزدیک شد. (1149)

1155. تنها قدردان خوبی

لا یزهدنک فی المعرف من لا یشکره لک، فقد یشکرک عیلیه من لا یستمتع بشی ء منه، و قد تدرک من شکر الشاکر اکثر مما اضاع الکافر، و اله یحب المحسنین .
تشکر نکردن دیگران از تو، نبیاد تو را به خوبی کردن بی رغبت سازد؛ زیرا کسی که از ان نیکی کم ترین بهره ای نمی برد (یعنی خداوند) از تو قدردانی می کند و از سپاسگزاری این سپاسگزار به بیش از آن چیزی می رسی که فرد ناسپاس فرو گذاشته است و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. (1150)

بخش سوم: قرآن