فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1149. یاری خواستن از خدا

أکثر الا ستعانة بالله یکفک ما أهمک، و یعنک علی ما ینزل بک، أن شاء الله .
همیشه از خدای بزرگ بسیار یاری بخواه تا تو را بی نیاز گرداند و در مشکلاتی که به تو رسیده است یاری ات کند، أن شاء الله. (1144)

1150. فلسفه ایمان

فرض الله الایمان تطهیرآ من الشرک .
خداوند ایمان را برای پاک کردن و زدودن شرک فریضه و واجب ساخت. (1145)

1151. فلسفه عبادت

فی بیان فلسفة العبادات -: لما فی ذلک من تعفیر عتاق الوجوه بالتراب تواضعا، و التصاق کرائم الجوارح بالارض تصاغرا، و لحوق البطون بالمتون من الصیام تذللا .
در بیان فلسفه عبادت فرمودند: به جهت مالیدن چهره های نازنین به خاک از روی تواضع و چسباندن اعضای شریف بر زمین برای احساس حقارت در بارگاه الهی و چسبیدن شکم ها به پشت ها به جهت روزه داری برای دریافت ذلت. (1146)