فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1148. والاترین عبادت

لا عبادة کاداء الفرائض.
هیچ عبادتی مانند، انجام فریضه ها و واجبات دینی نیست. (1143)

1149. یاری خواستن از خدا

أکثر الا ستعانة بالله یکفک ما أهمک، و یعنک علی ما ینزل بک، أن شاء الله .
همیشه از خدای بزرگ بسیار یاری بخواه تا تو را بی نیاز گرداند و در مشکلاتی که به تو رسیده است یاری ات کند، أن شاء الله. (1144)

1150. فلسفه ایمان

فرض الله الایمان تطهیرآ من الشرک .
خداوند ایمان را برای پاک کردن و زدودن شرک فریضه و واجب ساخت. (1145)