فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1147. ترغیب به انجام فرایض

الفرائض الفرائض! ادوها الی الله تود کم الی الجنة .
واجبات را مراعات کنید واجبات را. آن ها را برای خدا ادا کنید، تا شما را رهسپار بهشت نماید. (1142)

1148. والاترین عبادت

لا عبادة کاداء الفرائض.
هیچ عبادتی مانند، انجام فریضه ها و واجبات دینی نیست. (1143)

1149. یاری خواستن از خدا

أکثر الا ستعانة بالله یکفک ما أهمک، و یعنک علی ما ینزل بک، أن شاء الله .
همیشه از خدای بزرگ بسیار یاری بخواه تا تو را بی نیاز گرداند و در مشکلاتی که به تو رسیده است یاری ات کند، أن شاء الله. (1144)