فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1146. تعیین ساعت عبادت خدا

من کتبه للاشتر لما ولاه مصر -: ولیکن فی خاصة ما تخلص به لله دینک: اقامه فرائضه التی هی له خاصة، فاعط الله من بدنک فی لیلک و نهارک، ووف ما تقربت به ألی الله من ذلک کاملا غیر مثلوم و لا منقوص بالغا من بدنک ما بلغ .
در فرمان حکومت مصر به مالک اشتر می فرماید: باید در کارهایی که برای خدا خالصانه انجام می دهی برپای داشتن واجباتی که مخصوص اوست در راس کارها باشد، بنابراین در شب و روزت بخشی از نیروی جسمی ات را برای عبادت خدا در نظر بگیر و آن چه را باعث نزدیک شدنت به خدای عزیز می گردد بدون کم و کاست اجرا کن، هر چند تلاش تو موجب رنج بدنت گردد. (1141)

1147. ترغیب به انجام فرایض

الفرائض الفرائض! ادوها الی الله تود کم الی الجنة .
واجبات را مراعات کنید واجبات را. آن ها را برای خدا ادا کنید، تا شما را رهسپار بهشت نماید. (1142)

1148. والاترین عبادت

لا عبادة کاداء الفرائض.
هیچ عبادتی مانند، انجام فریضه ها و واجبات دینی نیست. (1143)