فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1145. بر پایی حدود

فرض الله... أقامه الحدود اعظاما للمحارم .
بر پا داشتن خدود برای اهمیت دادن به حرام های خداست. (1140)

1146. تعیین ساعت عبادت خدا

من کتبه للاشتر لما ولاه مصر -: ولیکن فی خاصة ما تخلص به لله دینک: اقامه فرائضه التی هی له خاصة، فاعط الله من بدنک فی لیلک و نهارک، ووف ما تقربت به ألی الله من ذلک کاملا غیر مثلوم و لا منقوص بالغا من بدنک ما بلغ .
در فرمان حکومت مصر به مالک اشتر می فرماید: باید در کارهایی که برای خدا خالصانه انجام می دهی برپای داشتن واجباتی که مخصوص اوست در راس کارها باشد، بنابراین در شب و روزت بخشی از نیروی جسمی ات را برای عبادت خدا در نظر بگیر و آن چه را باعث نزدیک شدنت به خدای عزیز می گردد بدون کم و کاست اجرا کن، هر چند تلاش تو موجب رنج بدنت گردد. (1141)

1147. ترغیب به انجام فرایض

الفرائض الفرائض! ادوها الی الله تود کم الی الجنة .
واجبات را مراعات کنید واجبات را. آن ها را برای خدا ادا کنید، تا شما را رهسپار بهشت نماید. (1142)