فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1140. تشویق به در نظر داشتن خدا

رحم الله امرا سمع حکما فوعی، و دعی الی رشاد فدنا، و اخذ بحجزة هاد فنجا، راقب ربه، و خاف ذنبه .
خدا رحمت کند مردی (بنده ای) را که سخن حکیمانه ای بشنود و پذیرایش شود و به راه راست فراخوانده شود، پس به آن نزدیک گردد و کمربند راهنمایی را بگیرد و نجات یابد. پروردگارش را در نظر داشته باشد و از گناه خویش بترسد. (1135)

1141. امید ثواب و عقاب

من کتاب له الی الاسود بن قطبة صاحب جند حلوان -: و ابتذل نفسک فیما افترض الله علیک راجیآ ثوابه و متخوفا عقابه .
امام علی در نامه ای به اسود بن قطبه فرمانده لشکر حلوان چنین می نویسد: و خود را در راه انجام کارهای واجب به امید ثواب خدا و ترس از کیفرش فدا کن! (1136)

1142. نقش یقین در عبادت

قد سمع رجلا من الحروریة یتهجد و یقرا فقال: نوم علی یقین، خیر من صلاة فی شک! .
چون شنید که مردی از خوارج حروارء شب را به عبادت و قرائت قرآن به سر می برد، فرمود: خوابی که همراه با یقین (به حق باشد، بهتر از نمازی است که همراه با شک و تردید (در حق) بوده باشد. (1137)