فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1135. عبادت آزادگان

أن قوما عبدوا الله رغبة فتلک عبادة الاحرار .
همانا گروهی خدا را به خاطر سپاس از نعمت هایش عبادت می کنند، این عبادت آزادگان است. (1130)

1136. عبادت آزادگان

حمل کل امری منکم مجهودة، و خفف عن الجهلة. رب رحیم، و دین قویم، و امم علیم .
هر کس به اندازه توانش تکلیف شده و به نادانان تخفیف داده شده است. پروردگارتان مهربان است و دینتان استوار و پیشوایتان دانا. (1131)

1137. خوشا به حال حزب خدا

طوبی لنفس أدت ألی ربها فرضها... فی معشر أسهر عیونهم خوف معادهم، و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم، و همهمت بذکر ربهم شفاههم، و تقشعت بطول استغفار هم ذنوبهم، (اولئک حزب الله، ألا أن حزب الله هم المفلحون) .
خوشا نفسی که وظیفه خود را به پروردگارش ادا کرد... آنان که خوف روز رستخیز شب هنگام چشمانشان را بیدا نگه داشته و پهلوهایشان را از بستر نرم دور ساخته و لب هایشان را به ذکر خداوند می جنبند، از بسیاری استغفار گناهانشان زدوده شده است. آنان حزب و گروه خداوندند و بدانید که حزب خدا پیروزند! (1132)