فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1134. خوشا به حال این نفس!

طوبی لنفس أدت ألی ربها فرضها، و عرکت بجنبها بوسها .
خوشا به حال آن نفسی که وظیفه واجبش را نسبت به پروردگارش ادا کرده، سختی و مشکلات را تحمل نموده است. (1129)

1135. عبادت آزادگان

أن قوما عبدوا الله رغبة فتلک عبادة الاحرار .
همانا گروهی خدا را به خاطر سپاس از نعمت هایش عبادت می کنند، این عبادت آزادگان است. (1130)

1136. عبادت آزادگان

حمل کل امری منکم مجهودة، و خفف عن الجهلة. رب رحیم، و دین قویم، و امم علیم .
هر کس به اندازه توانش تکلیف شده و به نادانان تخفیف داده شده است. پروردگارتان مهربان است و دینتان استوار و پیشوایتان دانا. (1131)