فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1133. تجارت و سود

لا تجارة، کالعمل الصالح، و لا ربح کالثواب .
هیچ تجارتی مانند عمل نیک و هیچ سودی مانند ثواب و پاداش الهی نیست. (1128)

1134. خوشا به حال این نفس!

طوبی لنفس أدت ألی ربها فرضها، و عرکت بجنبها بوسها .
خوشا به حال آن نفسی که وظیفه واجبش را نسبت به پروردگارش ادا کرده، سختی و مشکلات را تحمل نموده است. (1129)

1135. عبادت آزادگان

أن قوما عبدوا الله رغبة فتلک عبادة الاحرار .
همانا گروهی خدا را به خاطر سپاس از نعمت هایش عبادت می کنند، این عبادت آزادگان است. (1130)