فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1132. احتجاج با اعضای بدن

لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل کل ما تعلم، فان الله فرض علی جوارحک کلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامة .
آن چه را که نمی دانی مگو، بلکه هر آن چه را هم که می دانی همه را مگو، زیرا خداوند بر اعضائ و جوارح تو فرایضی مقدر داشته که در روز قیامت به آن ها با تو احتجاج خواهد کرد. (1127)

1133. تجارت و سود

لا تجارة، کالعمل الصالح، و لا ربح کالثواب .
هیچ تجارتی مانند عمل نیک و هیچ سودی مانند ثواب و پاداش الهی نیست. (1128)

1134. خوشا به حال این نفس!

طوبی لنفس أدت ألی ربها فرضها، و عرکت بجنبها بوسها .
خوشا به حال آن نفسی که وظیفه واجبش را نسبت به پروردگارش ادا کرده، سختی و مشکلات را تحمل نموده است. (1129)