فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1131. عبادت بازرگان

أن قوما عبدوا الله رغبه فتلک عبادة التجار .
گروهی خدا را زا روی میل و رغبت (به بهشت) عبادت کردند، این عبادت بازرگانان و تجار است. (1126)

1132. احتجاج با اعضای بدن

لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل کل ما تعلم، فان الله فرض علی جوارحک کلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامة .
آن چه را که نمی دانی مگو، بلکه هر آن چه را هم که می دانی همه را مگو، زیرا خداوند بر اعضائ و جوارح تو فرایضی مقدر داشته که در روز قیامت به آن ها با تو احتجاج خواهد کرد. (1127)

1133. تجارت و سود

لا تجارة، کالعمل الصالح، و لا ربح کالثواب .
هیچ تجارتی مانند عمل نیک و هیچ سودی مانند ثواب و پاداش الهی نیست. (1128)