فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1130. تقسیم ساعات و اوقات

من کتاب کتبه للاشتر -: و اجعل لنفسک فیما بینک و بین الله أفضل تلک المواقیت، و أجزل تلک الاقسام، و أن کانت کلها لله اذا صلحت فیها النیة، و سلمت منها الرعیه .
در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: بهترین اوقات هرروز و بیشترین بخش از آن را برای رابطه میان خود قرار ده، هر چند که اگر در همه اوقات نیت پاک و درست باشد و مردم در امنیت، اوقات همه از آن خدا است. (1125)

1131. عبادت بازرگان

أن قوما عبدوا الله رغبه فتلک عبادة التجار .
گروهی خدا را زا روی میل و رغبت (به بهشت) عبادت کردند، این عبادت بازرگانان و تجار است. (1126)

1132. احتجاج با اعضای بدن

لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل کل ما تعلم، فان الله فرض علی جوارحک کلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامة .
آن چه را که نمی دانی مگو، بلکه هر آن چه را هم که می دانی همه را مگو، زیرا خداوند بر اعضائ و جوارح تو فرایضی مقدر داشته که در روز قیامت به آن ها با تو احتجاج خواهد کرد. (1127)