فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1128. واجبات خالصانه

ولیکن فی خاصة ما تخلص به لله دینک: اقامة فرائضه التی هی له خاصة .
به مالک اشتر: از جمله کارهایی که باید خالصانه انجام دهی به پا داشتن فرایض و واجبات است که مخصوص ذات پاک خداوند است. (1123)

1129. ادای امانت الهی

من لم یختلف سره و علانیته، و فعله و مقالته، فقد أدی الامانة، و أخلص العبادة .
آن که پنهان و آشکارش، عمل و حرفش با یکدیگر فرق نکند، امانت الهی را ادا کرده و در بندگی و عبادت به درجه خلوص رسیده است. (1124)

1130. تقسیم ساعات و اوقات

من کتاب کتبه للاشتر -: و اجعل لنفسک فیما بینک و بین الله أفضل تلک المواقیت، و أجزل تلک الاقسام، و أن کانت کلها لله اذا صلحت فیها النیة، و سلمت منها الرعیه .
در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: بهترین اوقات هرروز و بیشترین بخش از آن را برای رابطه میان خود قرار ده، هر چند که اگر در همه اوقات نیت پاک و درست باشد و مردم در امنیت، اوقات همه از آن خدا است. (1125)