فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش دوم: انجام فریضه و عبادت خداوندی

1128. واجبات خالصانه

ولیکن فی خاصة ما تخلص به لله دینک: اقامة فرائضه التی هی له خاصة .
به مالک اشتر: از جمله کارهایی که باید خالصانه انجام دهی به پا داشتن فرایض و واجبات است که مخصوص ذات پاک خداوند است. (1123)

1129. ادای امانت الهی

من لم یختلف سره و علانیته، و فعله و مقالته، فقد أدی الامانة، و أخلص العبادة .
آن که پنهان و آشکارش، عمل و حرفش با یکدیگر فرق نکند، امانت الهی را ادا کرده و در بندگی و عبادت به درجه خلوص رسیده است. (1124)