فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1124. نیرومندی در اطاعت خداوند

احذر أن یرالک الله عند معصیته، و یفقدک عند طاعته فتکون من الخاسرین، و اذا قویت فاقو علی طاعة الله؛ و اذا ضغف فاضعف عن معصید الله .
بترس از ان که خداوند تو را در حال عصیان ببیند و در فرمانبرداری اش نبیند که در شمار زیانکاران خواهی بود و هرگاه نیرومند شدی در طاعت خدا باش و چون ضعیفی از معصیت و نافرمانی اش ناتوانی کن. (1119)

1125. ترک خیر خداوندی

عباد الله! أنه لیس لما وعد الله من الخیر مترک، و لا فیما نهی عنه من الشر مرغب .
ای بندگان خدا! آن خیری که خدا وعده داد است ترک کردنش شایسته نیست و رغبت به آن شری که از آن نهی فرموده است جایز نیست. (1120)

1126. بندگی غیر خدا

تدبروا احوال الماضین من المومنین قبلکم، کیف کانوا فی حال التمحیص و البلاء... اتخذتهم الفراعنة عبیداً فساموهم سوء العذاب و جر عوهم المرار .
در حالات مردمان با ایمان که پیش از شما از این دنیا گذشته اند که چگونه زندگی را در حال ضعف و بلا سپری کردند،... فراعنه و طاغوت ها آنان را بردگی خود گرفتند و عذاب بدی به آنان دادند و تلخی ها را جرعه جرعه به آنان نوشاندند. (1121)