فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1123. عاقبت مطیعان تنبلی

من أطاع التوانی ضیع الحقوق، و من اطاع الواشی ضیع الصدیق .
هر کس مطیع سستی و سهل انگاری باشد (سهل انگاری بر او چیره گردد) حقوق و منافع خود را ضایع و تباه می سازد و کسی که از سخن چین اطاعت کند (و سخن او را بپذیرد) دوست خود را از دست می دهد. (1118).

1124. نیرومندی در اطاعت خداوند

احذر أن یرالک الله عند معصیته، و یفقدک عند طاعته فتکون من الخاسرین، و اذا قویت فاقو علی طاعة الله؛ و اذا ضغف فاضعف عن معصید الله .
بترس از ان که خداوند تو را در حال عصیان ببیند و در فرمانبرداری اش نبیند که در شمار زیانکاران خواهی بود و هرگاه نیرومند شدی در طاعت خدا باش و چون ضعیفی از معصیت و نافرمانی اش ناتوانی کن. (1119)

1125. ترک خیر خداوندی

عباد الله! أنه لیس لما وعد الله من الخیر مترک، و لا فیما نهی عنه من الشر مرغب .
ای بندگان خدا! آن خیری که خدا وعده داد است ترک کردنش شایسته نیست و رغبت به آن شری که از آن نهی فرموده است جایز نیست. (1120)