فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1122. خیر از دیدگاه امام علیه السلام

سئل عن الخیر ما هو! فقال علیه السلام: لیس الخیر أن یکثر مالک و ولدک، ولکن الخیر أن یکثر علمک، و أن یعظم حلمک، و أن تباهی الناس بعبادة ربک .
از امام علیه السلام سئوال شده: خیر چیست؟
فرمود: خیر آن نیست که دارایی و فرزندت زیاد شود، بلکه خیر و خوبی آن است که دانشت افزون شود و حلم و بردباری ات بزرگ و ثابت گردد و بتوانی با پرستش پروردگارت در میان مردم فخر و مباهات کنی. (1117)

1123. عاقبت مطیعان تنبلی

من أطاع التوانی ضیع الحقوق، و من اطاع الواشی ضیع الصدیق .
هر کس مطیع سستی و سهل انگاری باشد (سهل انگاری بر او چیره گردد) حقوق و منافع خود را ضایع و تباه می سازد و کسی که از سخن چین اطاعت کند (و سخن او را بپذیرد) دوست خود را از دست می دهد. (1118).

1124. نیرومندی در اطاعت خداوند

احذر أن یرالک الله عند معصیته، و یفقدک عند طاعته فتکون من الخاسرین، و اذا قویت فاقو علی طاعة الله؛ و اذا ضغف فاضعف عن معصید الله .
بترس از ان که خداوند تو را در حال عصیان ببیند و در فرمانبرداری اش نبیند که در شمار زیانکاران خواهی بود و هرگاه نیرومند شدی در طاعت خدا باش و چون ضعیفی از معصیت و نافرمانی اش ناتوانی کن. (1119)