فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1119. به غیر از خدا روی نیاورید

أیها الناس! غیر المغفول عنهم، و التارکون الما خوذ منهم. مالی أراکم عن الله ذاهبین، و الی غیره راغبین! .
ای مردمی که از کار شما غافل نیستند و ای مردمی که (خدا و اوامر او را) رها کرده اید و (هر چه دارید از جان، مال و فرزند) از شما گرفته می شود، چه شده است که می بینم از خدا روی گردان شده اید و به غیر او روی(1114) آورده اید!؟

1120. خیر خواه ترین مردم

أن أنصح الناس لنفسه أطو عهم لربه، و أن أغشهم لنفسه أعصاهم لربه .
خیرخواه ترین مردم نسبت به خویش، اطاعت کننده ترین آن ها از پروردگار است و فریبنده ترین مردم نسبت به خود نافرمان ترین آنها از پروردگار خویش می باشد. (1115)

1121. نافرمانی از خدا

من کلامه لاهل الکوفة -: أیها الشاهدة ابدانهم، الغائبه عنهم عقولهم، المختلفة اهواوهم، المبتلی بهم أمراوهم، صاحبکم یطیع الله و أنتم تعصونه، و صاحب أهل الشام یعصی الله و هم یطیعونه! .
در سخنان به کوفیان می فرماید: ای مردمی که پیکرهایشان پیداست و خردهایشان از وجود آنها رخت بر بسته است! خواهش ها و اهدافشان گونه گونه است، و امرایشان به آنها گرفتار شده اند. زمامدار شما خدا را فرمان می برد و شما او را نافرمانی می کنید و زمامدار شامیان خدا را نافرمانی می کند و آنها از او فرمان می برند! (1116)