فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2. اطاعت از غیر خدا

1118. همه مردم آزادند

لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا، و ما خیر خیر لا ینال الا بشر، و یسر لا ینال الا بعسر .
بنده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفرید. چه خوبی است آن خوبی که جز با بدی به دست نیاید و چه آسانی است آن آسانی که جز با سختی به چنگ نیاید؟. (1113)

1119. به غیر از خدا روی نیاورید

أیها الناس! غیر المغفول عنهم، و التارکون الما خوذ منهم. مالی أراکم عن الله ذاهبین، و الی غیره راغبین! .
ای مردمی که از کار شما غافل نیستند و ای مردمی که (خدا و اوامر او را) رها کرده اید و (هر چه دارید از جان، مال و فرزند) از شما گرفته می شود، چه شده است که می بینم از خدا روی گردان شده اید و به غیر او روی(1114) آورده اید!؟